Terminu vārdnīca

Anketēšana (anketēšanas metode)

Aptaujas paņēmiens, kas paredz, ka anketu vai aptaujas lapu respondents aizpilda patstāvīgi7

Aptauja

Sākotnējās informācijas ievākšanas metode, kas paredz uzdot pētāmajai kopai mutiskus vai rakstiskus jautājumus, kuri satur pētījuma problēmu empīriskā līmenī, kā arī iegūto atbilžu statistisko apstrādi5

Aptaujas ir informācijas ievākšanas metodes, kas tiek izmantotas, lai aprakstītu, salīdzinātu vai izskaidrotu indivīda vai sabiedrības zināšanas, sajūtas, vērtības un uzvedību.6

Aptaujas anketa

Dokuments, kas ietver jautājumus un cita veida informāciju, kas izveidots ar mērķi ievākt informāciju analīzei.3

Jautājumu saraksts informācijas iegūšanai no respondentiem.4

Atbilžu skala

Atbilžu skala ir sakārtotu izvēlņu kopums, kas ļauj atbildēt uz aptaujas jautājumu vai novērtēt uzvedību.19

Izmantojot atbilžu skalas, dažādu indivīdu vai grupu atbildes var tikt salīdzinātas viena ar otru.20

Daudzpusīgās izvēles atbilžu jautājumi

Jautājumi ar daudziem atbilžu variantiem, no kuriem respondents izvēlas vienu (bet var izvēlēties arī vairākas)14

Dihotomiskās izvēles atbilžu jautājumi

Jautājumi, kas satur tikai divus atbilžu variantus, piemēram, jā/nē vai piekrītu/nepiekrītu14

Ekspertu aptauja

Ekspertu aptauja ir īpašs aptaujas veids, jo tajā par respondentiem izvēlas ekspertus, tas ir, konkrētas jomas (nozares) speciālistus, kuri novērtē parādību vai procesu.15

Filtrējošie jautājumi

Pirmais (-ie) jautājums (-i) anketā, kas domāts (-i), lai pārliecinātos, vai potenciālais respondents atbilst izvēlētajām prasībām.
Kad pētījuma temats paredz no respondenta attiecīgas zināšanas vai pieredzi, tad pirms uzdot jautājumus par šo tematu, jāuzdod filtrējošie jautājumi, lai no izlases izslēgtu tos respondentus, kuriem nav informācija par konkrēto tematu.13

Izlase

To cilvēku skaits un iezīmes, kas piedalīsies aptaujā

Likerta skala (atbilžu matrica)

Likerta skala ir metode, kas paredzēta, lai mērītu attieksmi.17

Likerta skala ir nosaukta tās izveidotāja vārdā, un ar tās palīdzību iespējams uzzināt to, cik lielā mērā respondents piekrīt vai nepiekrīt kādam jautājumam vai viedoklim.18

Nestrukturēto atbilžu jautājumi (Atvērtie jautājumi)

Aptaujas jautājumi, uz kuriem respondents tiek lūgts norādīts paša atbildes8

Jautājumi bez iepriekš sagatavotiem atbilžu variantiem. Uz šiem jautājumiem respondenti atbild saviem vārdiem. Tos sauc arī par atvērtā tipa jautājumiem vai brīvo atbilžu jautājumiem. Šā tipa jautājumus visbiežāk izmanto kā ievirzes tematā vai arī kā pirmos jautājumus ar klasificējošu mērķi. Tie dod respondentam iespējas izteikt vispārējus uzskatus un viedokļus, kas palīdz pētniekam vēlāk pareizi interpretēt respondentu atbildes uz strukturētiem jautājumiem.10

Strukturēto atbilžu jautājumi (Slēgtie jautājumi)

Aptaujas jautājumi, kuriem respondents tiek lūgts izvēlēties atbildes no saraksta9

Jautājumi, uz kuriem doti atbilžu varianti.11

Pilot testēšana

Pilot testēšana ir aptaujas izmēģināšana, kuras mērķis ir palīdzēt izveidot tādu anketu, kas ir lietojama un nodrošinās nepieciešamās informācijas ievākšanu.16

Respondents

Persona, kas sniedz datus analīzei, aizpildot aptaujas anketu1

Persona, kas piedaloties aptaujā vai intervijā, sniedz atbildes uz noteiktiem jautājumiem2


 1. Babble E. Practice of Social Research (11th Edition) - Cengage Learning, 2006-243p
 2. www.politika.lv | http://www.politika.lv/252/
 3. Babble E. Practice of Social Research (11th Edition) - Cengage Learning, 2006-244p
 4. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā, Rīga:Turība,-235.lpp.
 5. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā, Rīga:Turība,-225.lpp.
 6. Fink A.,Kosecoff.J. How to conduct surveys: a step by step guide, California: Sage publications,1998.-1p
 7. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā, Rīga:Turība,-227.lpp.
 8. Babble E. Practice of Social Research (11th Edition) - Cengage Learning, 2006-245p
 9. Babble E. Practice of Social Research (11th Edition) - Cengage Learning, 2006-245p
 10. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā, Rīga:Turība,-245.lpp.
 11. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā, Rīga:Turība,-246.lpp.
 12. Fink A.,Kosecoff.J. How to conduct surveys: a step by step guide, California: Sage publications,1998.-5p
 13. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā, Rīga:Turība,-241.lpp.
 14. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā, Rīga:Turība,-246.lpp.
 15. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā, Rīga:Turība,-267.lpp.
 16. Fink A.,Kosecoff.J. How to conduct surveys: a step by step guide, California: Sage publications,1998.-5p
 17. Nachmias D.F. Research methods in the social sciences (5th Edition), London: Arnold,2005.-465p
 18. Alreck P.,Settle R. Survey Research Handbook (3rd Edition) - New York: McGraw-Hill/Irwin,2003.-120p
 19. http://www.utexas.edu/academic/diia/assessment/iar/glossary.php
 20. Alreck P.,Settle R. Survey Research Handbook (3rd Edition) - New York: McGraw-Hill/Irwin,2003.-116p

e-formas.lv: Aptaujas un formas Internetā! Bezmaksas anketas izveide, anketēšana, pētījumi.

atsauksmes